Länk till Pireva startsida

Nytt verksamhetsområde Rosvik

Information om arbetet med nytt verksamhetsområdet i Rosvik

Här nedan följer information berörande arbetet med nytt verksamhetsområde i Rosvik.

Sidan uppdateras löpande.

 

Aktuell information 2024-04-15

Under v.16 påbörjas ett förberedande arbete med att borra en vatten- och en avloppsledning under Rosån. Arbetet utförs av entreprenören Styrud.

Förfrågningsunderlaget för att upphandla entreprenör till projektet är nu publicerat och upphandlingen beräknas pågå under april och maj.
Mer information kommer då det är klart med entreprenör.

 

Aktuell information 2024-02-05

Projekteringen är i sitt slutskede och inom kort påbörjas upphandling av entreprenör. När detta är klart kommer ni får mer information samt bjudas in till ett informationsmöte med mer detaljerad information kring hur utbyggnationen kommer gå till samt tidplan för projektet.

Pireva har ansökt om ledningsrätt hos Lantmäteriet och berörda fastighetsägare har bjudits in till ett sammanträde i mars.

I början av februari kommer fastighetsägare inom nytt verksamhetsområde att få ett brevutskick med information och en beräkning av anläggningsavgiften för anslutning av VA. Vid beräkning av avgift utgår kostnaden från uppgifter i fastighetsregistret tex tomtyta och antal bostäder. Pireva ansvarar för att anlägga huvudledningar och servisledningar fram till fastighetsgräns där ni får en så kallad förbindelsepunkt (anslutningspunkt). Fastighetsägaren ansvarar för arbeten på egen tomt. Brevet finns i sin helhet i spalten till höger.

 

Aktuell information 2023-10-17

I samrådet har ett antal synpunkter på ledningsdragning inkommit och processen med granskning pågår.

Delvis uppdaterade kartor finns publicerat på denna sida, men alla förändringar är inte inarbetade ännu.

 

Aktuell information 2023-09-25

Under v39 skickas ett samråd, gällande förbindelsepunkt, ut till samtliga fastighetsägare som ska anslutas till kommunalt VA. Norconsult kommer även att göra en markering av föreslagen förbindelspunkt, antingen med träkäpp med röd markering eller färgmarkering på mark.

Ett samråd skickas även ut till berörda markägare under v39.

 

Oavsett du är markägare eller fastighetsägare som ska anslutas till kommunalt VA ska eventuella synpunkter återkopplas till Pireva senast 2023-10-08 i bifogat svarskuvert.

Om du har några funderingar eller frågor så finns Pireva till hands för att svara på frågor på Royal Folketshus, Klubbvägen 4 i Rosvik onsdag den 4 oktober. Vi är på plats mellan kl 15:30-19.30, kom då det passar dig.

 

Efter samrådet kommer Lantmäteriet att påbörja sitt arbete i fält och när VA-taxan är fastslagen för 2024 kommer vi att skicka ut en specifik kostnadsberäkning för anläggningsavgift till varje enskild fastighetsägare som ska anslutas till kommunalt VA.

 

Aktuell information 2023-08-23 Geoteknisk undersökning

En kompletterande geoteknisk undersökning (georadar) kommer att utföras på delar av Hällskäret och Kalvön närmsta veckan. Arbetet utförs av Geovista.

 

Aktuell information 2023-06-21 Underlag från informationsmötet

Presentation och minnesanteckningar från informationsmötet den 14 juni finns nu publicerade på sidan. Det finns även två översiktsritningar på den preliminära ledningssträckningen – en med flygfoto och utan. Vid mötet deltog även Lantmäteriet och informerade om Pirevas ansökan om ledningsrätt. Lantmäteriet skickar själv ut information från mötet till berörda.

Pireva mottar tacksamt information som kan vara till hjälp vid projekteringen som till exempel kommande exploateringar, vattenföreningar, vägföreningar, jordvärme, ledningar, övriga gemensamhetsanläggningar mm.

Om ni har frågor gällande projekteringen är ni välkomna att kontakta projektledare Lars Hannu och vid frågor om avgifter, abonnemang och anslutningar utanför verksamhetsområdet kontakta Ann Lindfors.

 

Aktuell information 2023-05-22 Inmätning av enskilda brunnar

Under v. 21 kommer Norconsult på uppdrag av Pireva att utföra inmätningar av enskilda brunnar inne på tomtmark.

Syftet med inmätningarna är att säkerställa läget inför fortsatt projektering.

 

Aktuell information 2023-05-11 - Inbjudan till informationsmöte om utbyggnad av vatten och avlopp

Piteå Renhållning & Vatten bjuder in till en informationsträff där vi berättar om utbyggnationen av vatten & avlopp på Hällskäret och Kalvön i Rosvik.

 

Projekteringen av ledningarna är påbörjad och utbyggnationen är planerad till 2024. På mötet deltar Lantmäteriet, projektledare, samt personal från Pireva.

 

Lantmäteriet ansvarar för arbetet med ledningsrätter och ni kommer även att få en separat kallelse till mötet från dem. Ni som inte har möjlighet att närvara kan få mer information om projektet eller läsa minnesanteckningar från mötet på hemsidan: www.pireva.se/rosvikvo

 

Onsdag den 14 juni 2023

Kl. 18:00 - 20:00 på Royal Folkets Hus

Klubbvägen 4, Rosvik

 

Välkommen!

 

Ladda ned inbjudan i PDF-format

 

Aktuell information 2023-03-01 - Projekteringen har startat upp 
Norconsult, som på uppdrag av Pireva, gjort inmätningar och geoundersökningar under hösten kommer att ansvara för projektering av de nya VA-ledningarna som just påbörjats.

Preliminär grov tidplan för arbetet i Rosvik:

  • 2023 Planering/projektering
  • 2024 Utbyggnad av ledningsnät
  • 2025 Eventuellt kvarvarande återställning

Mer information kommer ges till dig som är berörd allt eftersom projektet fortskrider och hemsidan kommer att uppdateras löpande med information, dokument och nyheter kring det nya verksamhetsområdet i Rosvik.

  
Aktuell information 2022-06-20 – Inrättande av nytt verksamhetsområde för VA i Rosvik
Piteå kommun har under 2021-2022 sett över vatten- och avloppssituationen för fritids- och bostadsområden som tidigare inte är anslutna till det kommunala VA-ledningsnätet och reviderat tidplanen för inrättande av nya verksamhetsområden för kommunalt VA.

Som en följd av detta beslutade Kommunfullmäktige på sitt sammanträde 2022-06-20 att utöka verksamhetsområdet för delar av Rosvik. Pireva fick därmed, i egenskap av VA-huvudman i kommunen, uppdraget att anlägga VA-ledningar i området.

Karta över berört område.

Ta del av VA-planen på Piteå kommuns hemsida.