Pireva logotyp

Att ansluta till kommunalt VA

Förenkla din vardag

Vi på Pireva ansvarar för att försörja alla fastigheter inom det så kallade verksamhetsområdet med kommunalt vatten och avlopp. Som fastighetsägare är din skyldighet att betala anläggningsavgift för att en VA-anslutning har upprättats samt att bygga ledningar och andra VA-installationer inne på fastigheten.

Fastigheter som ligger utanför verksamhetsområdet har inte automatiskt rätt att få tillgång till kommunalt vatten och avlopp. Om du som fastighetsägare eller förening ligger utanför verksamhetsområdet och vill ha kommunal VA-försörjning så kan anslutning ibland erbjudas om det finns tekniska förutsättningar för det. I dessa fall skrivs avtal mellan oss på Pireva och dig som fastighetsägare/förening.

Kontakta oss för att ta reda på om din fastighet är innanför eller utanför verksamhetsområdet.

För dig som vill ansluta din fastighet till kommunalt VA

För dig som förändrar, bygger om eller ändrar verksamhet på din fastighet

Vad är ett verksamhetsområde?

Vad är en förbindelspunkt?

Inte tillåtet att ansluta stuprör eller ytvatten till kommunala spillvattenavloppet

Mer om villkor för kommunal VA-anslutning