Länk till Pireva startsida

Pireva miljardinvesterar för att säkra upp framtiden

Fram till 2030 står Pireva inför miljardinvesteringar – nytt vattenverk ska byggas för att säkerställa leveransen av dricksvatten samtidigt som ledningsnätet behöver rustas upp i ett snabbare tempo. – Nu är det dags att genomföra de miljardinvesteringar som vi har planerat för, säger Pirevas VD Johan Bäcklin.

Nytt vattenverk på Degeränget

Det nuvarande vattenverket på Degeränget byggdes för drygt 50 år sedan och behöver moderniseras.

– Det älvvatten som vi renar till dricksvatten ställer stora krav på reningsprocessen. Vi måste investera och uppdatera våra reningsmetoder för att möta nya krav och säkerställa en god dricksvattenkvalitet i framtiden. Sedan har det hänt mycket inom tekniken som gör att vi behöver modernisera oss och skapa en effektivare process. Det nya vattenverket beräknas finnas på plats innan år 2030, säger Johan Bäcklin.

 

Underhåll av de befintliga vattenledningarna kostar pengar

Senaste halvåret har Pireva drabbats av fler vattenläckor än vanligt. Det är ett tecken på att ledningsnätet i kommunen behöver rustas upp.

– Vi renoverar de befintliga ledningarna löpande men behöver nu öka tempot för att också kunna leverera vatten och avlopp till alla nya bostadsområden, säger Johan Bäcklin.

 

Taxan kommer höjas

Svenskt Vattens senaste rapport visar på att Sverige behöver investera 560 miljarder kronor inom vatten och avlopp. Pirevas översyn visar att bolaget behöver investera mellan 1,5-2 miljarder och att en ökning av Piteås taxa kommer behöva ske årligen de kommande fem åren med start från 1 januari 2024 med 15–20 % för att täcka de investeringar som ska göras i den befintliga infrastrukturen.

– VA-infrastrukturen i Sverige byggdes i huvudsak på 60-/70-talet och finansierades till stor del av statliga medel. Behovet av förnyelse på dessa gamla anläggningar innebär, i kombination med nuvarande lagstiftning, att taxan är för låg och inte möter de faktiska behoven.

Men nu behöver vi, tillsammans med resten av Vattenbolagen i Sverige, höja vår taxa för att klara av att reinvestera och upprätthålla kvalitén på vårt dricksvatten och avloppshantering, säger Johan Bäcklin.

För en normalstor villa innebär ökningen ca 140 kr/mån mer under 2024. Med den högre taxan säkerställs en jämn investeringstakt. – Genom att höja taxan redan nu och de kommande fem åren får vi in närmare 150 miljoner kronor för framtida nyinvesteringar som gör att vi behöver låna mindre och därmed betala mindre i ränta. Det i sin tur håller nere taxan som annars skulle behöva höjas ännu mer, säger Johan.

 

Stora investeringar även inom återvinning

Utöver vatten och avloppsinvesteringar finns det från regeringen och EU ett nytt insamlingsansvar för återvinning (FNI) som innebär att till år 2027 ska samtliga kommuner i Sverige äga och införa fastighetsnära insamling. Det betyder att avfallssorterna som till exempel glas, plast och papper ska sorteras av hushållen själva närmare hushållen, och att dagens återvinningsstationer som drivs av FTI

kommer byta ägare, utformning och placering. Målet, enligt Naturvårdsverket och regeringen, är att göra det lättare för varje hushåll att återvinna.

– Vi utreder just nu olika typer av system för att säkerställa att vi kommer få önskad effekt – dvs ökad sortering hos Piteborna. Investeringen beräknas kosta ca 80–100 miljoner kronor. Av den anledningen är det viktigt att det görs i samråd med våra grannkommuner och vi samverkar framför allt med Lumire i Luleå där vi försöker hitta en gemensam lösning för att det ska bli hållbart för framtiden, säger Johan. Beroende på vilken lösning det blir för den fastighetsnära insamlingen, påverkas även Pirevas investering för fordonsparken, eftersom den ska vara fossilfri, enligt Piteå kommuns mål att vara fossilfri till år 2030.

 

Investeringarna skapar framtidens Piteå

Totalt handlar det om investeringar på omkring 1,5–2 miljarder kronor för Pireva för att möta behoven inom både VA och Återvinning, något som också kommer skapa förutsättningar för att Piteå ska vara en attraktiv plats att leva och bo på. Genom våra satsningar skapar vi förutsättningar för tillväxt i kommunen och där vårt läge i regionen är vår styrka. – Det känns kul att kunna bidra till Piteås utveckling! Både under projekttiden och mer långsiktigt. Vi behöver säkra upp med kompetens för att kunna tillhandahålla vatten och avloppsförsörjning för minst 50 000 Pitebor, säger Johan Bäcklin.


Pressmeddelande 2023-06-09