Länk till Pireva startsida

Strategiska investeringar säkrar Piteås vatten och återvinning

Pirevas långsiktiga investeringsprognos för 2034 har nu presenterats för Kommunstyrelsen och PIKAB:s styrelse. Miljardinvesteringar inom vatten och återvinning står för dörren, vilket utgör en stor del av PIKAB:s totala investeringsbehov under de kommande åren. Satsningarna görs av många anledningar, men främst för att framtidssäkra Piteå som en säker och hållbar plats att leva och bo på. 

Ett nytt vattenverk, fastighetsnära insamling och en fossilfri fordonsflotta med tillhörande laddinfrastruktur. Dessa är några av de stora projekt som väntas för Pireva framöver, där allt sammantaget pekar på ett investeringsbehov om 2.7 miljarder kronor de kommande tio åren. Investeringsprognosen indikerar på att Pireva står för ca 40 % av hela PIKAB-koncernens investeringsprognos fram till 2034.
– Vi vet att årets prognos sticker ut och vi har stor respekt för att det här är stora investeringar. Men de är nödvändiga för att vi ska möta förändrade lagkrav och den gröna omställningen, säger Johan Bäcklin, vd på Pireva.

Johan Bäcklin poängterar att prognosen är en just en prognos och inget beslutsunderlag. – Men det ger ändå en indikation på den finansiella utmaning vi står inför och det vi idag ser att vi nödvändigt behöver satsa på. Han fortsätter:
– Lagstiftningen medger inte att vi kan bygga upp kapital över tid med årliga kostnader för Piteåborna. Vi kan därför inte spara för att bygga framtida investeringar utan de avgifter vi tar ut ska täcka de kostnader vi har idag. Det innebär att vi hela tiden lånar för att göra de investeringar vi gör, förklarar Johan Bäcklin.

Flera olika budgetposter
Trots att prognosen innehåller många olika delar så ska varje enskild investering beslutas för sig. Exempelvis ska beslutet om ett nytt vattenverk beslutas i Pirevas styrelse i höst för att sedan tas upp i Kommunstyrelsen och slutligen klubbas i Kommunfullmäktige. Framöver väntas man också fortsätta uppdatera Pirevas fordonsflotta för att vara helt fossilfri.
– I Pireva har vi 19 tunga fordon, 10 personbilar, och 24 skåpbilar. Vi byter ut dessa succesivt för att möta Piteå kommuns vision om att vara helt fossilfria till 2030.

Flera av de projekt som ingår i investeringsprognosen är redan pågående. Ett exempel är fastighetsnära insamling, som handlar om att ställa om insamlingsstrukturen för hela kommunen. Arbetet ska vara på plats 1 januari 2027.

 

Pressmeddelande 2024-06-11