Länk till Pireva startsida

Pirevas miljardinvesteringar - frågor och svar

De kommande 10 åren står Pireva, tillsammans med resten av Sveriges vatten och renhållningsbolag, inför miljardinvesteringar. Här har vi samlat frågor och svar kring investeringarna i Piteå. Till följd av världsläget och de kommande miljardinvesteringarna kommer taxorna behövas höjas, här kan du läsa mer om hur taxan påverkas 2024.

Vad är det för investeringar som ska göras?

Det är stora investeringar inom både vatten och återvinning. 

Inom vatten är det framförallt ett nytt vattenverk på Degeränget som ska byggas, men vi behöver även göra stora  i rustningen av alla ledningsnät. 

Inom återvinning handlar de största investeringarna om Fastighetsnära insamling (FNI). Från den 1 januari 2024 är förpackningsinsamlingen ett kommunalt ansvar och då börjar vi med att ta över samtliga återvinningsstationer. I nuläget innebär FNI mindre investeringar men på sikt när förpackningarna skall samlas in vid fastigheten krävs större investeringar eftersom vi behöver nya fordon, nya kärl och samtidigt ställa om till en grönare fordonspark.

Hur stora investeringar handlar det om?

Totalt handlar det om ca 1,5-2 miljarder kr. 

Hur påverkar investeringarna taxan?

Investeringarna gör att VA-taxan kommer öka med 20 procent. Taxan för återvinning kommer öka med  7,6 procent för 2024 på grund av ökade driftskostnader. Av de 20 procent för VA är det 11,8 procent som täcker de ökade kostnaderna för ränta, avskrivningar och för att kunna driva ordinarie drift. Resterande går till att bygga kapital för framtida investeringar för ett nytt vattenverk. 

Varför måste det investeras i VA just nu?

Dagens vattenverk har uppnått en aktningsvärd ålder - och måste uppdateras baserat på ny reningsteknik, miljökrav och tillväxt. Även Piteås ledningsnät måste rustas i snabbare takt än vad som görs idag. 

Varför har inget gjorts tidigare? 

Pireva är ett kommunalt bolag som delvis finansieras av taxor från medborgarna. De verksamhetsområden som finansieras av taxor, får inte bygga kapital på längre sikt än vad vi gör nu.

Hur ser Piteås framtida fastighetsnära insamling ut? 

För flerfamiljshus innebär det att de fastigheter som inte redan har förpackningsinsamling i sitt miljörum kommer nu ha det. Arbetet är redan ingång med Piteås fastighetsbolag och inom tre år kommer alla flerfamiljshus ha förpackningsinsamling i sina miljörum. 

För villahushållen har Pireva har föreslagit Piteå Kommun att införa tvåfackskärl. Det innebär att när systemet är fullt utbyggt kommer varje villahushåll ha fyra tunnor, och därmed möjlighet att sortera åtta olika avfallsslag direkt på sin tomt.
 För större förpackningar kan man fortsätta lämna dessa vid återvinningsstationen.

Reglerna kring fastighetsnära insamling kommer från regeringen (läs mer om detta här)  och innebär att hela Sverige står inför samma utmaningar. Vilken lösning man väljer varierar i de olika kommunerna och dess förutsättningar.

Lösningen med tvåfackskärl väntas kosta ca 70-100 miljoner kronor. Insamlingen ska vara gratis för hushållen. Kommunerna ska ersättas för sina kostnader av producenterna. Ersättningen kommer att bestämmas utifrån föreskrifter som Naturvårdsverket kommer att meddela.
Detta hoppas vi kunna förbättra pitebornas sortering. Därmed bidra till den gröna omställningen och minska Piteås kostnader för felsorterat avfall, när det blir lätt att göra rätt!

 

Vissa kommuner har fyrfackskärl, varför kommer inte Piteå ha det?

Den kommande fastighetsnära insamlingen har utretts tillsammans med Lumire (Luleå) och har omfattat flera olika system där tvåfack var ett av alternativen. Vi har även utrett fyrfack (2 st stora kärl med 4 fack i varje), en kombination av tvåfack och fyrfack samt optisk sortering.

Anledningen till förslaget att införa tvåfackssystem som grundläggande system för insamling av förpackningar i en- och tvåbostadshus samt fritidshus är flera, bland annat:

·         Bättre arbetsmiljö och högre säkerhet

·         Högre flexibilitet i det fall insamlingskraven skulle förändras samt möjlighet till tömning med flera typer av fordon.

·         Högre effektivitet med sidlastande tvåfacksfordon som är enmansbemannad och med högre kapacitet jämfört med baktömmande fyrfacksfordon.

·         Mer ekonomiskt. De direkta investeringarna i fordon och kärl beräknas hamna på jämförbar nivå med båda systemen men tack vare mindre behov av personal och fordon beräknas de totala investeringsbehovet bli lägre för tvåfackssystemet. Driftkostnaderna beräknas också bli avsevärt lägre vilket tillsammans medför mindre påverkan på taxorna.

·         Hanterbar utbyggnad då systemet kan byggas ut successivt där de största förpackningsmängderna, plast- och papper, kan tas i ett första skede.

Införandet av den fastighetsnära insamlingen kommer att ske under flera år. Under 2024 fortsätter utbyggnaden i framför allt flerfamiljshus medan det för villa inte beräknas börjas byggas ut förrän under 2025. Vi kommer att återkomma med mer utförlig information i god tid innan det är dags.

 

Varför måste Piteå ha ett nytt vattenverk?

Piteås vattenverk börjar uppnå en aktningsvärd ålder i system, tankar och ledningar. Samtidigt som nya lagkrav på vattenreningsprocessen och ledningsnät har tillkommit och ligger till grund för beslutet om att ett nytt vattenverk ska byggas. 

När ska investeringarna göras?

För vattenverket är processerna är redan nu igång kring projektering. Under 2024 kommer vi investera 130 miljoner kronor, och sedan fortsätter investeringarna kommande åren tills allt är på plats. Vi beräknar ha vattenverket på plats år 2028/2029.