Länk till Pireva startsida

Veckan med fokus på arbetsmiljö

Söndagen den 28 april är det Internationella Arbetsmiljödagen. I samband med den har Pireva genomfört en Arbetsmiljövecka med temat ”Goda exempel från Pirevas verksamheter”.  Under veckan har Pirevas medarbetare fått ta del av förändringsarbeten som genomförts inom arbetsmiljöområdet på Pireva under det senaste året. På Pireva har säkerhet högsta prioritet och syftet med Arbetsmiljöveckan har varit att låta chefer och medarbetare inspireras av sina kollegors framgångsrika metoder, erfarenheter och arbetssätt. För varför uppfinna hjulet på nytt?

Projektledare för arbetsmiljöveckan är Kristin Jarneland, Verksamhetsutvecklare och Johanna Lundström, Kvalitetsutvecklare. Förra året var de också projektledare för införandet av ett enhetligt systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) vilket bland annat resulterade i en Arbetsmiljöhandbok. Handboken är en sammanställning över hur Pireva arbetar med arbetsmiljöfrågor. I samband med att arbetsmiljöhandboken antogs fick Pirevas chefer och skyddsombud också gå en arbetsmiljöutbildning som en ”kickoff” inför det nya arbetsåret.

”Det känns jättebra att vi nu genomför en arbetsmiljövecka. Det finns en röd tråd från det arbete vi gjorde förra året med det systematiska arbetsmiljöarbetet och arbetsmiljöveckan knyter nu ihop det projektet på ett bra sätt” säger Johanna Lundström, delprojektledare och kvalitetsutvecklare. ”Grunden i det systematiska arbetsmiljöarbetet är att man aldrig någonsin blir klar utan man fortsätter ständigt undersöka, riskbedöma och åtgärda för att göra arbetsmiljön bättre och för att undvika olyckor och ohälsa. Det tänket finns inom Pirevas verksamheter och det känns jättebra att få uppmärksamma det”, fortsätter hon.

Ett av många goda exempel som lyfts under veckan handlar om hur man arbetat med att uppmuntra medarbetare till ett positivt förhållningssätt. Arbetet har bland annat resulterat i en ökad trivsel på arbetsplatsen. ”Det finns alltid saker att vidareutveckla vad gäller metoder och processer. Men lika viktigt som att förändra och förbättra är det också att lyfta det vi faktiskt gör bra. Arbetsmiljöveckan syftar både till att sprida goda idéer men också till att hylla de chefer och medarbetare som gjort ett fantastiskt bra arbete för Pirevas arbetsmiljö” säger Kristin Jarneland, delprojektledare och verksamhetsutvecklare.

ARBETSMILJÖVECKAN

Under veckan har Pirevas medarbetare fått ta del av framgångsrika förändringsarbeten som handlar om;

 • Att genomföra en daglig skyddsrond. Skyddsronden är mindre omfattande än den som genomförs några gånger/år och utförs med hjälp av en checklista. Syftet med skyddsronden är att säkerställa att man har ”koll på läget” i samband med att arbetsdagen inleds.  
 • Hur vi genom ett strukturerat arbetssätt kan uppmuntra oss själva och varandra att fokusera på det som är positivt. Detta påverkar i sin tur arbetsklimatet.
 • Arbetet med att riskbedöma arbetsmoment. En beskrivning av arbetets omfattning, tillvägagångssätt och exempel på vad arbetet resulterat i.
 • Skyddsombudens viktiga roll i ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete.

SÄKERHETSKULTUR

En god och utvecklande säkerhetskultur är en förutsättning för att skapa en säker arbetsplats. 

På Pireva strävar vi efter ett öppet klimat där vi vågar dela med oss till varandra om saker som har gått fel. Sådana händelser är mycket värdefulla i arbetet med att undvika arbetsmiljöolyckor. Tillbud som lyfts leder till att hela organisationen kan ta lärdom av det inträffade och risken för att liknande händelser ska inträffa igen minskar. Att skapa förutsättningar för ett tillåtande och öppet klimat är en del av en utvecklande företagskultur.

”En god säkerhetskultur och ett aktivt arbetsmiljöarbete är inte bara viktigt, det är ett av de absolut högst prioriterade områdena på Pireva.” - Johan Bäcklin VD. 

Nedan följer en lista över faktorer som påverkar säkerhetskulturen;

 • Vi förstärker säkra beteenden genom till exempel uppmuntran och positiv återkoppling.
 • Ledningen har ett stort engagemang i arbetsmiljöfrågan. Om chefer inte visar att de prioriterar säkerhetsfrågor är det svårt att få ett engagemang i resten av organisationen.
 • Vi känner ett gemensamt ansvar. Det är viktigt att alla känner ett ansvar om man hamnar i en olycks- eller krissituation samt när man arbetar med att förebygga olyckor.
 • Produktivitet sker inte på bekostnad av säkerhet. Säkerheten prioriteras och det sker en avvägning mellan produktion och säkerhet.
 • Involvering. Alla är involverade i hur organisationen kan förbättra säkerheten. Lärande och förbättring är normen.
 • Rapporteringskultur. Vi vågar rapportera brister och vågar säga ifrån när vi upptäcker fel.
 • Säkerhetsstyrning. Det finns föreskrifter för våra arbetsmoment och medarbetare vet vad de ska göra i olika situationer.