Länk till Pireva startsida

Röktest i Sikfors vecka 19

Måndag-fredag 14-18 maj genomför Pireva röktester på ledningsnätet för spillvatten i Sikfors. Testerna genomförs för att identifiera eventuella felkopplingar på avloppsledningsnätet.
Under denna period kan ofarlig rök märkas av vid brunnar och stuprör. Röken som används vid testerna är inte hälsofarlig och påverkar varken människor, djur, textilier eller möbler.
 
Bakgrund till testerna
Testerna genomförs för att ta reda på ifall det förekommer ovidkommande vatten i ledningsnätet och som måste tas om hand om av Sikfors avloppsreningsverk. Den vanligaste orsaken till ovidkommande vatten är inläckage, överläckage och felkopplade rör t.ex. att stuprör och dagvattenbrunnar är kopplade till spillvattenledningen istället för dagvattenledningen. Om så är fallet kan detta skapa översvämningar inne i fastigheter vid riklig nederbörd.

Metoden med röktest
Pireva har anlitat Piteå kommun som trycker in rök i både dag- och spillvattennätet på en begränsad ledningssträcka och undersöker sedan var röken tränger upp. På detta sätt avslöjas det ifall det finns läckage och var det finns felkopplingar. Ledningsnätet för dricksvatten påverkas inte av röktesterna.

Har du frågor om röktestet i Sikfors kontakta vår kundservice på tel. 0911-931 01.