Länk till Pireva startsida

Nu är det klart – vatten och bredband till Nötön och Renön

Nu är det klart – vatten och bredband till Nötön och Renön

Arbetet med att bygga ut infrastruktur i form av nya vatten- och avloppsledningar samt bredband till Nötön och Renön är nu färdigställt. Nu kan de boende spola vatten i kranen och snart även surfa på internet med bredband via fiber.  

Pireva och PiteEnergihar samarbetat med projektet sedan hösten 2017. Ett projekt som båda parter ser positivt på då samförläggning av ledningarna håller nere kostnaderna och blir mer tidseffektivt. ”Den här typen av projekt tar lång tid och är ofta stökiga för de boende så det känns bra att det nu är klart. Det känns även bra att de fastighetsägare som tidigare haft sämre kvalité på sitt dricksvatten nu kan erbjudas ett gott vatten med hög kvalitet”, säger Sara Holmlund, distributionschef på Pireva.

Vattenledningarna är renspolade och det är nu grönt ljus för fastighetsägarna att koppla in sig på det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet. Som fastighetsägare har man två år på sig att koppla in vatten och avlopp till sin fastighet. ”Det är så klart möjligt att koppla in sig redan nu, men de flesta kommer troligen att göra sina inkopplingsarbeten på den egna tomten under sommarhalvåret för att undvika tjälen”, tillägger Holmlund.

Det kommer också finnas möjlighet att koppla in fiber. ”Bredbandet är nedgrävt och när våren är här kommer inkopplingsarbetet att påbörjas. Vår förhoppning är att de kunder som beställt anslutning kan ha internet redan till semestern”, säger Björn Grahn projektledare på PiteEnergi.

När snön har försvunnit, kommer återställning av ytorna i området att påbörjas. Återställningsarbetet som utförs av entreprenören Nåiden, innebär att marken städas upp, finjusteras samt att eventuella sättningar justeras. Återställningsarbetet färdigställs under 2020.

 

Aktuell information 200117 – Status för projektet

Arbeten pågår längs med Lastgrundsvägen på det västra självfallsområdet. Arbetena beräknas vara klara under januari månad. Det östra självfallsområdet* kommer utföras till sommaren. Pireva återkopplar mer information till berörda.

Arbete med driftsättning, renspolning mm. av ledningsnätet pågår. När vi fått godkända vattenprover kommer vi att meddela förbindelsepunkten* och fakturera anläggningsavgiften. Detta sker i slutet av januari . Fastighetsägaren har därefter två år på sig att ansluta sin fastighet till det kommunala ledningsnätet. I samband med utskicket om ”meddelande av förbindelsepunkt” kommer även mer information om hur den fortsatta processen med inkoppling går till.

Återställning kommer ske under sommaren 2020. Arbete med återställning kommer även att pågå under juli månad.

 

*Självfall: När ledningen har självfall så rinner avloppsvattnet av sig själv i ledningen. 

*Förbindelsepunkt: En förbindelsepunkt är den punkt där fastighetens ledningar ansluts till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet. Normalt placeras den 0,5 meter utanför fastighetsgräns.