Länk till Pireva startsida

Nytt verksamhetsområde för VA på Nötön/Renön

Aktuell information 190613– Status för projektet

Under vecka 25 kommer en bergschaktsentreprenör att etablera sig längs med Nötögrundsvägen.
Entreprenören kommer utföra sprängningsarbeten i ledningsgraven.

Pireva har anlitat Nitro Consult som har besiktat berörda fastigheter i anslutning till sprängningsarbetena, en sotare har besiktat skorstenar och vibrationsmätning kommer utföras under arbetena. Besiktningsmannen har tagit fram gränsvärden för olika typer av fastigheter enligt en svensk standard som entreprenören ska förhålla sig till. När arbetet är utfört kommer en efterbesiktning av fastigheterna att utföras.

En grävmaskin kommer hjälpa bergschaktentreprenören med sprängmattor och utlastning av sprängt berg, vilket kommer medföra viss störning i framkomlighet.

Mindre sprängningar kommer ske löpande under ett flertal dagar, som ännu ej är fastställda. Uppdaterad information kommer finnas på denna sida.

 

Kartbilden nedan visar status på var huvudledningarna är klara, kartan finns även i bättre upplösning under Kartor.

Blå= Schaktad sträcka

Lila= Borrad sträcka

Gul=Planerad borrsträcka (Ej utförd ännu)

Röd = Ännu ej grävd.

Serviser kvarstår att gräva.

 

Aktuell information 190529– Status för projektet

Arbeten pågår parallellt på tre platser på Nötön/Renön - längst ut på Lastgrundsvägen, Nötögrundsvägen och Renlyckan. Inom ett par veckor,  påbörjas arbeten på Lövgrundsvägen. Nåiden inväntar bergsprängare på Nötögrundsvägen, schakten kommer hållas öppen tills berget är sprängt.

Nåiden kommer att ha semester vecka 29 - 30.

En visning av LTA-stationerna kommer ske under hösten 2019 för dig som ska ha en sådan på din fastighet. En separat inbjudan kommer skickas ut till berörda några veckor innan visningen sker.

Pireva uppmanar alla trafikanter att tänka på hastigheten förbi anläggningsarbetare och maskiner. Hastigheten är sänkt i anslutning till pågående arbete till 30 km/h.