Länk till Pireva startsida

Nytt verksamhetsområde för VA på Nötön/Renön

Vatten året om

Aktuell information 180201 – Status för projektet

Arbete pågår med framtagande av förfrågningsunderlag för VA-utbyggnationen. Entreprenör kommer att upphandlas under mars och april, och om allt går enligt plan har vi antagit en entreprenör i maj.

En ny tomtkarta kommer att skickas till er som har önskat en ändrad anslutningspunkt för servisledningen. Vi kommer att kontakta er fastighetsägare som hade texten "LTA-utreds" på era tomtkartor och återkoppla om ni får en självfalls- eller LTA-anslutning.

Vi kommer även att skicka en tomtkarta för samråd kring lämplig anslutningspunkt till er som är utanför verksamhetsområdet och som har lämnat in en intresseanmälan.

 

Aktuell information 171204 – Påminnelse angående samråd förbindelsepunkt

I månadsskiftet oktober/november skickade Pireva ut ett informationsutskick gällande samråd kring lämplig anslutningspunkt samt information om projektet och anläggningsavgiften.
  
Det tidigare utskicket innehöll en tomtkarta och ett svarskuvert. Tomtkartan ska signeras och skickas åter till Pireva i bifogat svarskuvert både om fastighetsägaren är nöjd med föreslagen placering eller om fastighetsägaren vill ändra den.
  
Vi har skickat ut en påminnelse till de fastighetsägaren som ej har signerat och skickat tillbaka kartan. Om svar inte inkommer innan 2017-12-13 förutsätter vi att fastighetsägaren samtycker till den förslagna förbindelsepunkten. 
  

Aktuell information 171031 - Utsättning av markeringar för förbindelsepunkt

Under vecka 44 kommer berörda fastighetsägare inom det nya verksamhetsområdet för vatten och spillvatten på Nötön och Renön få ett brev från Pireva. I brevet finns en tomtkarta med förslag på förbindelsepunkt för vatten och spillvatten. Med förbindelsepunkt avses gränsen mellan Pirevas kommunala ledningar och fastighetsägarens ledningar inne på fastigheten. Utsättning av föreslagen anslutningspunkt utförs av Norconsult under v.44 antingen med träkäpp eller färgmarkering. Kartan ska skickas tillbaka till Pireva senast 2017-11-15.

Har du frågor angående din förbindelsepunkt finns det möjlighet att träffa oss i konferensrummet Ovalen på Piteå kommun den 6/11 och 8/11 mellan klockan 15:00-17:00.