Affärsområden

Piteå Renhållning & Vatten(Pireva) innefattar två stora verksamhetsområden avfall och vatten. Bolaget svarar för vattenförsörjning, insamling och återvining av avfall samt rening av avloppsvatten i Piteå. Många stora anläggningar  som Bredviksbergets avfallsanläggning, Sandholmens avloppsreningsverk och Degerängets vattenverk ingår i bolaget. Det 48 mil långa avloppsledningsnätet och 65 mil långa vattenledningsnätet som finns i kommunen ingår i verksamheten. Bolagets verksamhet finasieraras av avgifter och ägare är Piteå Kommun genom PIKAB koncernen. Totalt arbetar 58 personer inom Piteå Renhållning & Vatten AB. 

Avfall & återvinning

Inom affärsområdet inryms en avfallsverksamhet som omfattar hela kommunen. Basen i verksamheten är insamling och återvinning av hushållssopor och verksamhetsavfall. Kunderna erbjuds produkter som hyra av kärl, containers och växelflak samt hämtning och tömning av avfall. Dagligen arbetar 18 sopbilar med att besöka villor, hyresfastigheter och företag för att hämta och transportera avfall. Bredviksbergets avfallsanläggning tar emot, behandlar, mellanlagrar och återvinner avfall. Anläggningen är navet i verksamheten då de flesta avfallsslag som uppkommer i Piteå hanteras där. Bredviksbergets återvinningscentral har årligen mer än 100 000 besök av privatpersoner och verksamheter som lämnar sitt sorterade avfall på anläggningen. Totalt arbetar 30 personer inom affärsområdet som chaufförer, transportledare, arbetsledare, renhållningsarbetare, miljöingenjörer, administratörer och traktorchaufförer.   

Vatten & avlopp

Affärsområdet Vatten och avlopp består av två olika verksamhetsdelar. Av råvatten från Piteälven och grundvattenbrunnar tillverkar Degerängets vattenverk och 8 mindre verk runt om i kommunen varje dygn 10 000 kbm dricksvatten. Dricksvattnet försörjer 37 500 Pitebor som är anslutna till vattenledningsnätet. Stora delar av det vatten som produceras går till företag och verksamheter som i sin tur nyttjar vatten i tillverkningsprocesser, ex vår massaindustri i Piteå. Avloppsverksamheten som består av Sandholmens avloppsreningsverk och 16 mindre verk tar emot och behandlar det avloppsvatten som uppstår i kommunen. Slammet som uppstår i reningsprocessen bearbetas och återvinns till anläggningsjord som säljs vidare. Affärsområdet ansvarar för hela vatten- och avloppsledningsnätet som årligen omfattas av stora reinvesteringar. Vatten och avloppsverksamheten är reglerad av VA-lagen. Totalt arbetar 20 personer inom affärsområdet som driftstekniker, arbetsledare, eltekniker, laboratorieassistent, ingenjörer och administratörer. 
 
Piteå Renhållning & Vatten AB     Box 555, 943 28 Öjebyn