Information om Hortlaxvägen

Från juni månad pågår ett gemensamt arbete där Pireva förnya vatten och avloppsledningsnätet och Trafikverket förbättrar trafisksäkerheten på Hortlaxvägen. 

Veckobrev
Här kan du ta del av den löpande veckoplanering av arbetet på Hortlaxvägen.

Läs mer i vecka 37 veckoplanering

Nya vatten- och avloppsledningar
Pireva utför VA-arbeten som berör boende längs Hortlaxvä­gen 18-49. Befintliga huvudledningar för vatten och avlopp förnyas. Servisledningar in till enskilda fastigheter förnyas fram till fast­ighetsgräns men eftersom ledningarna bitvis ligger inne på privata fastigheter kommer även arbeten inne på vissa fastigheter att ske.

Tillfälliga dricksvattenledningar kommer kopplas till berörda fastigheter under byggtiden.

Gatuarbeten
Trafikverket förbättrar trafikmiljön för trafi­kanter genom Hortlax. En gång- och cykelväg anläggs mellan Axvägen och Dammbrovägen och ger en säkrare trafikmiljö för oskyddade trafikanter.

Den nya gång- och cykelvägen anläggs huvudsakligen inom det befintliga område som vi har tillgängligt idag. För att styra trafiken kommer räcken att sättas upp på vissa delar.

Eftersom vi kommer att sänka vägen marginellt längs sträckan kommer vissa anslutningar till fastigheter att behöva anpassas till den nya höjden.

Störningar under byggtiden
Byggarbetena kommer att innebära en vissa störningar utöver buller och damm. Väg 503 kommer att vara öppen för trafik, men det kom-mer att finnas hastighetsnedsättningar och till-fälliga omledningar. I området kommer det att finnas schaktgropar och stora maskiner i rörelse, respektera avspärrningar och tänk på att det är ett arbetsområde. Till och från under byggtiden kommer det förekomma tillfälliga vattenavstängningar och kortare avbrott i vattenleveransen till fastigheterna i området.

Vid frågor om Pirevas arbeten på Hortlaxvägen kan ni kontakta vår kundservice på tel. 0911-931 01.

Mer information om Hortlaxvägen
Piteå Renhållning & Vatten AB     Box 555, 943 28 Öjebyn